معرفی انواع ماشین باربری

وانت پراید

مشخصات

 • ظرفیت: 0.7 تن
 • طول: 1.5 متر
 • عرض: 1.3 متر
 • ارتفاع: 1.4 متر
وانت آریسان

مشخصات

 • ظرفیت: 0.9 تن
 • طول: 1.7 متر
 • عرض: 1.5 متر
 • ارتفاع: 1.6 متر
وانت پیکان

مشخصات

 • ظرفیت: 0.7 تن
 • طول: 1.6 متر
 • عرض: 1.4 متر
 • ارتفاع: 1.7 متر
وانت مزدا

مشخصات

 • ظرفیت: 1 تن
 • طول: 1.6 متر
 • عرض: 1.4 متر
 • ارتفاع: 1.8 متر
وانت نیسان

مشخصات

 • ظرفیت: 2 تن
 • طول: 2.2 متر
 • عرض: 1.5 متر
 • ارتفاع: 2 متر
خاور(مسقف – ۶۰۸ – بنز)

مشخصات

 • ظرفیت: 3 تن
 • طول: 5 الی 5.5  متر
 • عرض: 2.2 متر
 • ارتفاع: 2.4 الی 2.55 متر
خاور (روباز – ۸۰۸)

مشخصات

 • ظرفیت: 4 تن
 • طول: 6 متر
 • عرض: 2.2 متر
 • ارتفاع: آزاد
ایسوزو(۵ تن – خاور ایسوزو – کامیونت ایسوزو)

مشخصات

 • ظرفیت: 3 تن
 • طول: 4.5  متر
 • عرض: 2 متر
 • ارتفاع: –
خاور مبلی

مشخصات

 • ظرفیت: 3 تن
 • طول:4  متر
 • عرض: 2 متر
 • ارتفاع: 2 متر
کامیونت

مشخصات

 • ظرفیت: 3 تن
 • طول: 3 متر
 • عرض: 2 متر
 • ارتفاع: 2 متر
کامیونت 3 تن

مشخصات

 • ظرفیت: 3 تن
 • طول: 4  متر
 • عرض: 2 متر
 • ارتفاع: 2 متر
ایسوزو ۶ تن ( کامیونت ایسوزو)

مشخصات

 • ظرفیت: 4 تن
 • طول: 4.5 متر
 • عرض: 2.1 متر
 • ارتفاع: –
مینی بار (خاور ۵۰۸ – مینی خاور – خاور ۳۰۹)

مشخصات

 • ظرفیت: 3 تن
 • طول: 3  متر
 • عرض: 2 متر
 • ارتفاع: 2 متر
بادسان

مشخصات

 • ظرفیت: 4 تن
 • طول: 4.6 متر
 • عرض: 2.1 متر
 • ارتفاع:
هیوندا

مشخصات

 • ظرفیت: 4 تن
 • طول: 4.3 متر
 • عرض: 2 متر
 • ارتفاع:
بادسان

مشخصات

 • ظرفیت: 5 تن
 • طول: 5  متر
 • عرض: 2.15 متر
 • ارتفاع:
الوند (فوتون) ۵٫۴ تن

مشخصات

 • ظرفیت: 5.4 تن
 • طول:
 • عرض:
 • ارتفاع:
بادسان ۸ تن

مشخصات

 • ظرفیت: 5.5 تن
 • طول: 4.7 متر
 • عرض: 2.2 متر
 • ارتفاع: 2.1 متر
ایسوزو ۸ تن

مشخصات

 • ظرفیت: 6 تن
 • طول: 4.5  متر
 • عرض: 2 متر
 • ارتفاع:
الوند (فوتون) ۶ تن

مشخصات

 • ظرفیت: 6 تن
 • طول:
 • عرض:
 • ارتفاع:
بنز ۹۱۱

مشخصات

 • ظرفیت: 5 تن
 • طول: 4.6 متر
 • عرض: 2.15 متر
 • ارتفاع:
الوند (فوتون) ۸٫۵ تن

مشخصات

 • ظرفیت: 8.5 تن
 • طول:
 • عرض:
 • ارتفاع:
تک

مشخصات

 • ظرفیت: 10 تن
 • طول: 5.8 متر
 • عرض: 2.3 متر
 • ارتفاع: 3 متر
شش چرخ – تک – ده تن

مشخصات

 • ظرفیت: 10 تن
 • طول: 5.8 متر
 • عرض: 2.2 متر
 • ارتفاع: 2.2 متر
شش چرخ کامیون اطاقدار

مشخصات

 • ظرفیت: 10 تن
 • طول: 5.8 متر
 • عرض: 2.2 متر
 • ارتفاع:
جفت

مشخصات

 • ظرفیت: 15 تن
 • طول: 6.8 متر
 • عرض: 2.3 تا 2.4 متر
 • ارتفاع: 3 متر
ده چرخ کامیون اطاقدار

مشخصات

 • ظرفیت: 15 تن
 • طول: 6.80 متر
 • عرض: 2.25 متر
 • ارتفاع: 2.2 متر
تریلی هجده چرخ کانتین آهنی (۴۰ فوت)

مشخصات

 • ظرفیت: 16 تن
 • طول: 12 متر
 • عرض: 2.45 متر
 • ارتفاع: 1.7 متر